Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt ZintegrUJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o naborze

Ocena aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne

Rada Naukowa JIPhDP dnia 11.09.2018 roku podjęła decyzję o przyjęciu kryteriów oceny wniosków zgodnie z założeniami Regulaminu Programu oraz Regulaminu Rekrutacji. 

Dodatkowa rekrutacja przeprowadzona jest na podstawie formularza oceny wniosków w Etapie I znajdującego się w tym pliku z uwzględnieniem aktualnej listy czasopism oraz wydawnictw wyróżnionych MNiSW (po konwersji punktów na liczbę przewidzianą w formularzu oceny wniosków).

Na rozmowie obowiązuje prezentacja projektu doktorskiego (max. 8 min.) oraz rozmowa na temat potencjału interdyscyplinarnego Kandydata. Całość odbywa się w j. angielskim. 

Podstawowe informacje

Dwie edycje Programu: 2018/2019-2019/2020, 2019/2020-2020/2021.

Nabór dodatkowy: 2020/2021-2021/2022

Liczba uczestników I i II edycji oraz I Edycji Dodatkowej, którzy ukończyli już Program: 184 osoby

Nabór dodatkowy: 2022/2023
Liczba stypendiów w II naborze dodatkowym: maksymalnie 10

UWAGA: Nabór dotyczy wyłącznie doktorantów tzw. "starego trybu", którzy obligatoryjnie do końca 2023 roku uzyskają stopień naukowy doktora

Harmonogram rekrutacji w naborze dodatkowym:

Etap I

 • Uruchomienie rekrutacji: 6 września 2022, godz. 15.00.
 • Zakończenie składania wniosków: 16 września 2022, godz. 14.00.
 • Składanie wniosków drogą elektroniczną na adres: phdp@uj.edu.pl z adnotacją w tytule wiadomości: Twoje imię i nazwisko oraz dopisek: REKRUTACJA NABÓR DODATKOWY.
 • Wnioski złożone przed 15.00, 6 września oraz po 14.00, 16 września nie będą respektowane. Obowiązuje czas polski.
 • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu (poprzez informację indywidualnie przesłaną drogą elektroniczną):  20 września 2022 roku

  
Etap II.

 • Rozmowy kwalifikacyjne (platforma MS Teams): 21-23 września 2022 roku.
 • Ogłoszenie listy rankingowej po II etapie (poprzez informację indywidualnie przesłaną drogą elektroniczną): 26 września 2022 roku.
 • Odwołania: 26-28 września 2022.
 • Wpisanie na listę uczestników: 29 września - 30 września 2022.
 • Rozpoczęcie realizacji III Edycji Programu: 1 października 2022 [Zajęcia rozpoczną się po 15 października i będą miały charakter zdalny]
 • Kryteria oceny wniosków znajdują się tutaj.

 

Regulamin rekrutacji do II Edycji Programu do pobrania w formacie PDF jest podstawą do przeprowadzenia rekrutacji w naborze dodatkowym. Szczegółowe dane dotyczące dokumentacji znajdują się w części Wymagane dokumenty 

Regulamin rekrutacji do II edycji JIPhDP

Wymagane dokumenty

 1. CV naukowe obejmujące: dane Doktoranta, informację o przebiegu kształcenia i aktywności naukowej, spis osiągnięć, nagród i wyróżnień za rok 2021 [liczy się rok kalendarzowy];
 2. wydruk spisu publikacji z RUJ za rok 2021 (Repozytorium UJ) lub lista publikacji ze wskazaniem punktów zgodnie z listą czasopism MEiN i wydawnictw MEiN
 3. wykaz grantów, których kierownikiem lub wykonawcą jest Doktorant;
 4. wykaz  najważniejszych konferencji, w których Doktorant brał czynny udział w roku kalendarzowym 2021;
 5. streszczenie  projektu doktorskiego wraz ze wskazaniem spodziewanych rezultatów badawczych dzięki uczestnictwu w Programie;
 6. zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w studiach doktoranckich na UJ;
 7. zaświadczenie potwierdzające otwarcie przewodu doktorskiego lub wyznaczenie promotora przez Radę Dysypliny
 8. pozytywną opinię promotora zawierającą: opis zaawansowania prac nad rozprawą doktorską oraz kompetencji Doktoranta do uczestnictwa w Programie ze szczególnym uwzględnieniem jego interdyscyplinarnego potencjału naukowego, sporządzoną nie wcześniej niż 30 dni przed początkowym terminem naboru do Programu, do którego przystępuje Kandydat.

Szczegółowe informacje o procedurze naboru znajdują się w zakładce - procedura naboru.

Ocena formalna i merytoryczna obejmuje następujące etapy:

Etap I – ocena zgłoszeń i dokumentacji rekrutacyjnej Kandydatów. Weryfikacja załączników c., d. i e. dokonywana jest zgodnie z wytycznymi oceny obowiązującej na wydziale, z którego pochodzi Kandydat. Każdy Kandydat zostanie poinformowany o wyniku oceny podczas etapu I pocztą elektroniczną wraz z zawiadomieniem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli został do niej zakwalifikowany;

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z Kandydatami przed Komisją Rekrutacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: prezentację projektu doktorskiego oraz dyskusję nad interdyscyplinarnym potencjałem naukowym Doktoranta.